Today: 15 Apr 2024 GMT   Tell Your Friend
Advertisements

norka_warning_fake_attestation
വ്യാജ അറ്റസ്റേറഷന്‍ ~ നോര്‍ക്ക റൂട്ട്സിന്‍റെ മുന്നറിയിപ്പ് Recent or Hot News
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
india_election_declaration
ഇന്ത്യക്ക് ഇനി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
mar_ivanios_blessed_stage
മാര്‍ ഈവാനിയോസ് ധന്യന്‍ പദവിയില്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
tripple_win_5th_edition
ട്രിപ്പിള്‍വിന്‍ അഞ്ചാം എഡിഷന്‍: അപേക്ഷിച്ചവര്‍ മാര്‍ച്ച് 18~ ന് മുന്‍പ് കണ്‍ഫര്‍മേഷന്‍ നല്‍കണം
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
us_un_against_indias_CAA
ഇന്ത്യയിലെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി വിവേചനപരം: യുഎന്നും യുഎസും
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
travel_agency_russia_human_trafficking
മലയാളി യുവാക്കളെ കബളിപ്പിച്ച് റഷ്യന്‍ സൈന്യത്തില്‍ ചേര്‍ത്ത കേസ്: 2 ട്രാവല്‍ ഏജന്‍സികള്‍ പൂട്ടി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
lemon_temple_35000
അമ്പലത്തില്‍ നേദിച്ച ഒരു നാരങ്ങ ലേലം ചെയ്തത് 35,000 രൂപയ്ക്ക്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
change_maker_dr_jobin_s_kottaram_award
ഇന്ത്യയെ മാറ്റാന്‍ കഴിവുള്ള 20 വ്യക്തിത്വങ്ങള്‍ക്ക് ന'ചേഞ്ച് മേക്കര്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യാ ന'അവാര്‍ഡ് ഡോ. ജോബിന്‍ എസ് കൊട്ടാരത്തിന് സമ്മാനിച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
indian_killed_in_ukraine_war
റഷ്യയില്‍ തൊഴില്‍ തട്ടിപ്പിനിരയായ ഇന്ത്യക്കാരന്‍ യുക്രെയിന്‍ യുദ്ധത്തില്‍ മരിച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
thai_minister_indian_racial
ഇന്ത്യന്‍ തൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ചുള്ള വംശീയ പരാമര്‍ശം തായ് മന്ത്രി പിന്‍വലിച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
idian_hungry_kids
മുഴുപ്പട്ടിണിയില്‍ ഇന്ത്യയിലെയും പശ്ചിമ ആഫ്രിക്കയിലെയും കുട്ടികള്‍ ഒരുപോലെ!
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
india_overcomes_extreme_poverty
ഇന്ത്യ അതിതീവ്ര ദാരിദ്യ്രത്തെ അതിജീവിച്ചുകഴിഞ്ഞെന്ന് യുഎസ് തിങ്ക് ടാങ്ക്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
indians_in_russian_army_job_scam
തൊഴില്‍ തട്ടിപ്പ്: ഇന്ത്യക്കാരെ റഷ്യയില്‍ കൊണ്ടുപോയി സൈന്യത്തില്‍ ചേര്‍ത്തു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
modi_uae_nri
പ്രവാസികളെല്‍ക്കുറില്‍ച്ച് അഭിമാനം: പ്രധാനമല്‍്രന്തി നരേല്‍്രന്ദ മോദി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
AI_more_indians_accepted_report_google
ലോകല്‍ത്ത് ഏല്ലഗ്ഗവുമധികം എഐ(AI)യെ കുറില്‍ച്ച് ഇല്‍ന്ത്യല്‍ക്കാല്ല?ല്‍ക്ക് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ടെല്‍ന്ന് ഗൂഗില്ല? റില്‍േപ്പാല്ല?ല്‍ട്ട്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
nobel_laurate_on_AI
നില്ല?മിത ബുല്‍ദ്ധി എല്ല?ാല്ലഗ്ഗിനും പരിഹാരമല്ല?: നൊബേല്ല? ജേതാവ്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
goa_gobi_ban
ഗോവയില്ല? ഈ ഭല്‍ക്ഷ്യ വിഭവം നിരോധില്‍ക്കാല്‍ന്‍ കാരണമെല്‍ന്ത്?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
grammy_awards_India
ഗ്രാമി അവാല്ല?ഡുകളില്ല? തിളല്‍ങ്ങി ഇല്‍ന്ത്യ
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
sabu_victory_kottayam_died
സാബു ജോസഫ് കയില്ലഗ്ഗാല്‍ട്ടുപറല്‍മ്പില്ല? അല്‍ന്തരില്‍ച്ചു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
indian_students_died_abroad_403
2018 മുതല്ല? വിദേശല്‍ത്തു മരില്‍ച്ചത് 403 ഇല്‍ന്‍ഡ്യല്‍ന്‍ വിദ്യാല്ല?ല്‍ത്ഥികല്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
Kuzhaloodhi manamellam

+ more video links
flix_bus_india_operations_started
FlixBus ഇല്‍ന്ത്യയില്ല? ആരംഭില്‍ച്ചു ; ഇല്ലക്ളല്ല?സില്ലഗ്ഗി യാത്രല്‍ക്കൂലി 99 രൂപ
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
brics_strengthen_new_members
ബ്രിക്സ് സഖ്യല്‍ത്തിലേല്‍ക്ക് അല്‍ഞ്ച് രാജ്യല്‍ങ്ങല്ല? കൂടി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
norka_roots_
നോല്ല?ല്‍ക്ക റൂല്‍ട്ട്സില്ലെക്ള ജല്ല?മല്‍ന്‍ ഭാഷാ പഠനം കോഴില്‍േക്കാല്‍ട്ടും
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
india_supprts_palestine_coutry_formation
പലസ്തീല്‍ന്‍ രാല്ല്രക്ഷം ല്ല?ാപില്‍ക്കുല്‍ന്നതിനെ പില്‍ന്തുണല്‍ച്ച് ഇല്‍ന്ത്യ
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
limitations_to_recruiting_agencies_kerla
വിദേശല്‍േത്തല്‍ക്കുല്ല? റിക്രൂല്‍ട്ടിംഗ് ഏജല്‍ന്‍സികളെ നിയല്‍്രന്തില്‍ക്കാനൊരുല്‍ങ്ങി പിണറായി സല്ല?ല്‍ക്കാല്ല?
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
french_president_macron_india_visit_started
മക്രോല്‍ണ്‍ ഇല്‍ന്ത്യയിലെല്‍ത്തി
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
elon_musk_india_unsc
ഇല്‍ന്ത്യല്‍ക്ക് യുഎല്‍ന്‍ രല്‍ക്ഷാസമിതി അംഗത്വം നല്ല?കണമെല്‍ന്ന് ഇലോല്‍ണ്‍ മസ്ക്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
mar_raphael_thattil_syro_malabar_church_major_arch_bishop_sworn
സിറോ മലബാല്ല? സഭയുടെ മേജല്ല? ആല്ല?ല്‍ച്ച് ബിഷല്‍പ്പായി മാല്ല? റാഫേല്ല? തല്‍ട്ടില്ല? ല്ല?ാനമേല്ലഗ്ഗു
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
mar_raphel_thattil_major_arch_bishop_syro_malabar_church
മാല്ല? റാഫേല്ല? തല്‍ട്ടില്ല? സിറോ മലബാല്ല? സഭയുടെ പുതിയ മേജല്ല? ആല്ല?ല്‍ച്ച് ബിഷപ് ; ല്ല?ാനാരോഹണം വ്യാഴാഴ്ച
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
australien_students_norka_roots
ഓസ്ട്രേലിയയില്ല? വിദ്യാല്ല?ഥികല്ല?ല്‍ക്ക് സ്കോളല്ല?ഷില്‍പ്പും ല്ല?ുഡല്ലക്ള് എക്സ്ചേല്‍ഞ്ച് പ്രോഗ്രാമുകളുമായി നോല്ല?ല്‍ക്ക റൂട്സ്
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
male_ministers_suspended
മോദിയെ പരിഹസില്‍ച്ചതിന് മാലിദ്വീപില്ല? മൂല്‍ന്നു മല്‍്രന്തിമാല്ല?ല്‍ക്ക് സസ്പെല്‍ന്‍ഷല്‍ന്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക
air_india_a_350_Jan_22_first_service
ഇല്‍ന്ത്യയിലെ ആദ്യല്‍െത്ത എയല്ല?ബസ് എ350 വിമാനം : 22 മുതല്ല? സല്ല?വീസ് നടല്‍ത്തുമെല്‍ന്ന് എയല്ല? ഇല്‍ന്ത്യ
തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

Advertisements
© PravasiOnline Since 2007. All rights reserved.
pravasionline.com : eServices : regionalportalWWWDEVplug
Questions or feedback regarding our web presence please do not hesitate to contact us.
Pravasilokam – A Pravasi Malayalam News Portal
Home | Advertise | Link Exchange | SiteMap | Contact Us